Värdegrund

Denna bild säger en del om dagens skola:

dåliga betyg-då och nu

……….och Matemators värdegrund

*

Matemators värdegrund är en förutsättning för visionen och utgångspunkten för hur all verksamhet inom Matemator genomförs. Värdegrunden lägger grunden för hur vi arbetar och behandlar varandra samt förhåller oss till omvärlden. Dessutom skapar den förutsättningar för att realisera Matemators mål och inriktning.

Hos Matemator arbetar vi med glädje och trivsel för att eleven skall lyckas. Vi ser varje elev och månar om var och en. Vi har också förväntningar på eleven att alltid anstränga sig och göra sitt bästa i studierna. Vi ställer krav och stöttar samtidigt.

Vi tror inte på att alla kan bli vinnare. Men alla kan alltid bli bättre. Alla kan alltid göra sitt bästa.

Matemators uppgift är att locka fram det bästa i eleven. Att stödja och uppmuntra begåvningar. Vi engagerar oss i elevens utveckling och utmanar denne att bli bättre. Det är vår grundinställning som präglar våra kurser, vår utbildning och vårt bemötande.

Eleven skall lära sig känna sin potential, och utnyttja den till fullo. Vi arbetar med varje elev efter dennes egna förutsättningar, förmåga och ambition.

Professionalism

Studiemässigt arbetar vi med modern pedagogik och teknik och tränar medvetet våra elever till självständighet och ansvar för sin egen inlärning, till att själv analysera och värdera sin studieframgång. Tydlighet i kunskapskrav samt stöd och handledning för att nå målen är vägar till personligt uppnående av elevens mål. Genom att vi är professionella och drar nytta av allas kompetenser och erfarenheter ökar vår förmåga att lösa uppgifter. Vi samverkar internt och externt, och vi når våra utmanande mål.

Ansvarstagande

Matemator ställer krav på eleverna. För att delta krävs engagemang från deltagarna. Förutsättningar som begåvning och intresse är nödvändiga. Matemator strävar efter nöjda elever. Vi tar ansvar för våra handlingar gentemot varandra, våra uppdragsgivare, våra kunder och allmänheten. Alla vågar fatta och genomföra beslut. Vi tar ansvar för vår egen och Matemators utveckling. Vi har tillit till varandra och bemöter varandra som vi blir bemötta.

Uppföljning

Ett krav för detta är kontinuerlig uppföljning av elevernas framsteg och lektionsinnehåll, samt förstås uppföljning av lärarens kunskaper och innehållet i kurserna. Allas idéer och erfarenheter är viktiga och alla bidrar i arbetet med Matemators utveckling. Vi arbetar i en verksamhet i ständig utveckling, där nytänkande och förmåga till förnyelse är en förutsättning för vår framgång.

Medarbetarfilosofi

Som ett komplement till värdegrunden har Matemators medarbetarfilosofi tagits fram. Den beskriver vad som menas med ett aktivt medarbetarskap och innehåller punkterna:
– Lyssna, visa hänsyn och intresse för andra samt vara rak och ärlig i min kommunikation och stå för mina åsikter.
– Uppträda professionellt, vara stolt i min yrkesroll samt ha respekt för och visa tillit till andras yrkesroller.
– Ha kunskap om och arbeta enligt arbetsgruppens mål och förstå hur dessa är en del av Matemators övergripande mål, strategier och prioriteringar.
– Veta mitt ansvar och mina befogenheter vilket ger mig trygghet i min roll. Detta gör att jag vågar fatta beslut som jag genomför, följer upp och tar konsekvenserna av.
– Kommunicera, samverka och arbeta över verksamhetsgränserna samt aktivt dela med mig av mina kompetenser och erfarenheter för att öka min och andras förståelse för helheten och vår roll i helheten.
– Ta eget initiativ till, vara lyhörd för och uppmuntra andra till förändringar som skapar mervärde för verksamheten.
– Ge och ta emot feedback för att utvecklas, lära och växa som människa och medarbetare.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *